GDPR
Information till alla medlemar i Polar Club West
(i fortättningen även kallat PCW)
om behandling av personuppgifter enligt GDPR

De personuppgifter som lämnas, och tidigare har lämnats, till föreningen i samband med ansökan om inträde i föreningen kommer att
behandlas i den utsträckning som behövs för att fullgöra medlemskapet i föreningen.
Det kan t.ex. vara aviseringar av avgift, eventuella träffanmälningar och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Fotografier (mingelbilder) som tas under träffar och avspeglar föreniningens verksamhet kan komma att läggas ut på sociala medier
(hemsida eller gruppkonto) om inte medlemen meddelar annat.
 
Personuppgifter kan även inhämtas under löpande medlemsskapstid om så behövs för t.ex. fullgörande av krav från myndigheter.

Vi (PCW) för medlemsregister med anledning av att kunna administrera medlemmars adresser för att skicka medlemsavgiftsfakturor
samt kallelser och inbjudningar till evenemang.

PCW använder ej personnummer i sina register, endast namn och adress.

Personuppgifter sprids ej digitalt och förvaras endast i kassörens elektroniska lagringsmedia.

Personuppgifter kan på anmodan komma att lämnas ut till myndigheter. För kännedom meddelar vi er alltid före ett ev. utlämnande.

Föreningen registrerar aldrig så kallad känslig information som t.ex. religion, politisk åskådning, etnicitet m.m.

Medlem har rätt att en gång om året få ta del av de uppgifter som föreningen har registrerat och hur de har behandlats.

Medlem kan, om så behövs, också begära rättelse av de personuppgifter som registrerats.

PCW betraktar fortsatt medlemskap som samtycke till att vi har er registrerade i vårt medlemsregister.

Vid nytecknade av medlemskap förutsätts att den sökande accepterar att PCW hanterar personuppgifterna som beskrivits här ovan.

Då medlem lämnar PCW avförs denne från våra register snarast.
I samband med utträde ur föreningen skall även den enskillde ansvara för att ta bort sitt medlemsmärke från husvagnen.